Certified Organic Lip Balm

Certified Organic Lip Balm

Made with 100% certified organic ingredients.